Problém s exekutory zamířil do Štrasburku

06.04.2016 08:34

K Evropskému soudu pro lidská práva byla dnes podána stížnost Jiřího Bezděka z Brna proti České republice v souvislosti s ústavní stížností, která měla vyřešit letitý problém zneužívání moci exekutory a kterou senát Ústavního soudu v říjnu minulého roku odmítl pro neopodstatněnost.

 

„Štrasburk bude chtít vysvětlení, proč v mém případě došlo hned k pěti porušením ustanovení Úmluvy o lidských právech, ke kterým se ČR zavázala,“ sdělil stěžovatel a autor právního rozboru Exekučního řádu.

Sobotkova vláda po dlouhé době mlčení a neřešení situace ve vymáhání pohledávek a exekučních řízeních bude muset zaujmout stanovisko k nepřípustným jevům, jako je zbavování majetku, diskriminace v řízeních pro sociální původ a neúčinnost  právních prostředků nápravy.

„Dle neoficiálních sdělení se nikomu z justice nechce vytvářet judikatura v právu na odpor, když jsou odstraňovány a ohroženy základy demokratického státu,“ dodává Jiří Bezděk, „takže po potvrzení, že můj počin s otevřeným dopisem byl jedinou možnou cestou ke spravedlnosti a k Ústavnímu soudu, se řešení problému s exekutory přenáší do Francie, kolébky sociálních revolucí.“

 

Stížnost ESLPZ pokynů ESPL o přijatelnosti stížnosti:

- Týká se porušení jednoho nebo vícerých práv daných Úmluvou: splněno

- Směřuje proti státu, který Úmluvu ratifikoval: splněno

- Týká se skutečností, za něž nese odpovědnost orgán veřejné moci: splněno

- Týká se úkonů nebo událostí, k nimž došlo po ratifikaci Úmluvy příslušným státem: splněno

- Stěžovatel je osobně a přímo poškozen porušením základního práva: splněno

- Vyčerpání vnitrostátních právních prostředků nápravy: splněno

- Podání ve lhůtě šesti měsíců od konečného vnitrostátního rozhodnutí: splněno

- Podložení namítaných porušení důkazy: splněno

- Stížnost nebyla dosud posouzena ESPL nebo jiným mezinárodním orgánem: splněno

 

Dále z pokynů ESLP:

  • Ačkoliv v počátečním stádiu řízení nemusíte být právně zastoupen, poté co byla Vaše stížnost dána na vědomí vládě, můžete být k právnímu zastoupení vyzván. Vy sami budete hradit pouze své vlastní náklady (např. honoráře advokáta či náklady týkající se zjišťování skutečností, a korespondence).
  • Řízení je vedeno písemně. O každém rozhodnutí soudu budete písemně informován. Veřejná jednání se konají pouze výjimečně.
  • Úředními jazyky soudu jsou angličtina a francouzština. Avšak je-li to pro Vás jednodušší, můžete se obracet na kancelář soudu v oficiálním jazyce státu, který Úmluvu ratifikoval. V počáteční fázi řízení bude ESLP rovněž korespondovat v tomto jazyce. Pokud soud vyzve příslušnou vládu k předložení písemného stanoviska, bude následná veškerá korespondence vedena v anglickém nebo francouzském jazyce.

Od této chvíle jsou potřeba peníze na tlumočníka a advokáta. Částku, kterou uznáte za vhodné, zašlete na účet: 2300737484/2010